Procena rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja

Kojim zakonom je regulisana ova oblast?

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama “Službeni glasnik RS”, broj 87 od 13. novembra 2018. godine.

Šta je procena rizika od katastrofa?

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Šta je Plan zaštite i spasavanja?

Plan zaštite i spasavanja je operativni dokument kojim se definišu mere i aktivnosti, kao i snage i sredstva za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, kao način njihovog organizovanja i delovanja u vanrednim situacijama. Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade Procene rizika od katastrofa.

Ko ima zakonsku obavezu da donese Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja?

Procenu rizika od katastrofa izrađuju i donose Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, izuzev saveza, klubova i udruženja; privredna društva, zdravstvene ustanove izuzev apoteka; predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava; ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici.

Kolike su kazne za neposedovanje dokumentacije?

Zakon predviđa novčane kazne u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica koja:
1) ne izrade, donesu, odnosno ažuriraju procenu rizika od katastrofa;
2) ne izrade, donesu, odnosno ažuriraju plan zaštite i spasavanja;
3) izrađuju procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja, a nemaju ovlašćenje za izradu;
4) ne dostave podatke neophodne za izradu procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Koliki je period važenja Procene i Plana?

Zakonodavac je predvideo da se Procena rizika od katastrofa, kao i Planovi periodično ažuriraju u skladu sa potrebama i novim okolnostima, a u celini se ponovo izrađuju i donose na svake tri godine.

Naš tim stručnjaka na raspolaganju Vam je za sva dodatna pitanja i informacije.