Automatska dojava požara

Sistemi za automatsku detekciju i dojavu požara služe za pravovremeno i brzo otkrivanje, javljanje i alarmiranje požara.

Osnovu za izbor protivpožarnog sistema nekog objekta čini njegov požarni rizik. Za odredivanje požarnog rizika potrebno je poznavati-utvrditi sve faktore koji dovode do nastanka požara, njegovog razvoja i moguće štete. Merama požarne preventive postiže se da verovatnoća izbijanja požara bude što manja, a protivpožarnim sistemom se onemogućava širenje požara. Time se i moguće štete svode na najmanju meru.

Sistem se sastoji od centrale za detekciju požara, automatskih detektora, ručnih javljača, električnih instalacija, svetlosno-zvučnih jedinica (sirene, svetlosna signalizacija, indikatori isl.) i ostalih pomoćnih komponenti.

Sistemi mogu biti:
KONVENCIONALNI
ADRESABILNI