Evidencija RV i obračun zarada

KORISNIČKE APLIKACIJE U KARTICAMA

Korisničke aplikacije u karticama su osnova na koji počiva fleksibilnost CardNET sistema. Broj, vrsta i parametri aplikacija se jednostavno dinamički menjaju pomoću odgovarajućeg softvera.

Kartica
Kartica

Primeri mogućih aplikacija su:

 • Evidencija radnog vremena
  Aplikacija sadrži jedinstveni identifikacioni broj radnika kao i podatke u kojoj smeni radnik radi. Podaci o ulascima i izlascima se automatski registruju i prenose na CardNETServer koji ne mora biti stalno uključen..
 • Kontrola pristupa
  Aplikacija sadrži jedan ili više ključeva za elektronske brave, sa ili bez vremenskih ograničenja ulaska i izlaska. Na primer zaposlenom se može upisati u karticu da narednih mesec dana može da otključava ulazna vrata firme u periodu posle radnog vremena. Po isteku ovog roka ključ se automatski briše iz kartice. Mogu se evidentirati uspešna otključavanja kao i neuspeli pokušaji otključavanja/pristupa.Za poslovne partnere koji posećuju Vašu firmu predvidjene su posebno programirane kartice.
 • Plaćanja u menzi, bifeu, plaćanje parkinga…
  Umesto papirnih bonova čije korišćenje donosi manipulativne troškove (prebrojavanje, štampanje, …) kartica se može koristiti kao elektronski novčanik za plaćanje u restoranu preduzeća. Kartica može da sadrži novčanu vrednost koja se umanjuje prilikom svakog plaćanja, ili se pri svakom plaćanju nosilac automatski zadužuje.

Konkretnu primenu ovog sistema možete videti u našoj listi referenci.

CardNET SERVER

CardNET Server je softverski paket koji omogućava kompletnu administraciju ulaznih podataka sa registratora, kao i akviziciju i analizu podataka koji se generišu tokom rada sistema. Izvršava se na standardnom personalnom računaru.

Osnovne osobine ove aplikacije:

 • Grafički korisnički interfejs koji omogućava komforan rad sa programom
 • Klijent/server arhitektura
 • Komunikaciona podrška
    Lokalna Ethernet mreža
    Modemska veza
    ISDN veza
   Intranet/Internet
 • Mogućnost integracije sa alarmnim sistemima i sistemima za video nadzor.

Naši kartični sistemi omogućavaju realizaciju velikog broja aplikacija.

Najčešće aplikacije su:

 • Evidencija radnog vremena
 • Kontrola pristupa
 • Elektronski novčanik

Osim navedenih, moguće je realizovati aplikaciju za naplatu parkinga, registraciju istočenog goriva na pumpama itd.

U razvoju identifikacionih sistema AutoData koristimo CardNet kartični sistem.